تاریخ : شنبه 29 فروردین 1394 | 06:56 ق.ظ | نویسنده : ad min
رفتار مهندسی توده سنگ به عوامل مختلفی از جمله ویژگیهای ذاتی سنگ، ناپیوستگیها و وضیعت آب زیرزمینی بستگی دارد. تعیین دقیق این عوامل به منظور طبقه بندی توده سنگ ضروری است.  روش های مختلف طبقه بندی توده سنگ به طوری كه گویای حداكثر ویژگی های توده سنگ باشد توسط دانشمندان مختلف ارائه شده است.
 كه می توان به طبقه بندی تك پارامتری توده سنگ با استفاده از شاخص كیفیت سنگ (RQD) و یا مقاومت تك محوری آن و طبقه بندی های چند پارامتری مانند طبقه بندی براساس ساختار سنگ، (RSR) طبقه بندی ژئومكانیكی یا امتیاز بندی توده سنگ كه توسط بنیاویسكی (1976) ارائه شده است، اشاره نمود.  همچنین طبقه بندیQ براساس شاخص كیفیت توده سنگ كه توسط بارتون و همكاران برمبنای ارزیابی تعداد زیادی حفرات زیرزمینی ارائه شده كه به عنوان شاخص Q معروف است .این رده بندی را می توان برای طراحی سیستم نگهداری تونل ها بكار گرفت.
در مورد تونل خداآفرین دو روش طبقه بندیRMR  و Q مورد استفاده قرار گرفته است . نتایج حاصل از مطالعات نشان می دهد800+17 مقطع تونل در زون 2 قرار دارد. امتیاز این سنگ بین 22-27 بوده و در رده سنگهای ضعیف قرار می گیرد. در کیلومتر 400+18 مقطع خروجی تونل قرار دارد که باز هم در توده سنگ ضعیف با امتیاز پایین واقع شده است. در کیلومتر 180+18 مقطع تونل در زون 6 با توده سنگ ضعیف  و سر بار زیاد قرار گرفته است. در کیلومتر 240+18 مقطع تونل در زون 7 با توده سنگ ضعیفتر از زون 6 و سربار نسبتاً زیاد واقع شده است. در جدول (3) مقادیر RQD و RMR در تونل خداآفرین مشخص است
طبقه بندی:
برچسب ها: پارامترهای ژئومکانیکی سنگ ها،

تاریخ : شنبه 29 فروردین 1394 | 06:36 ق.ظ | نویسنده : ad min
آﻣﺎده ﻛﺮدن ﺳﻨﮓ
ﺳﻨﮕﻲ ﻛﻪ از ﻣﻌﺪن اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻲﺷﻮد ﺑﺎﻳﺪ ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺮف در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن آﻣﺎده ﮔﺮدد. آﻣﺎده‬ ﻛﺮدن ﺳﻨﮓ را اﺻﻄﻼﺣﺎً ﻗﻮاره ﻛﺮدن ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ. ﺳﻨﮓﻫﺎ را ﺑﻪ دو ﺻﻮرت آﻣﺎده ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ:‬ ﻛﺎر ﺷﺪه )ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺿﺨﻴﻢ و ﻟﻮﺣﻪ( و ﺧﺮد ﺷﺪه. ﻛﻮﭼﻚﺗﺮﻳﻦ اﺑﻌﺎد ﺳﻨﮓﻫﺎی ﻛﺎر ﺷﺪه‬ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻧﺒﺎﻳﺪ از 15 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﭼﻨﻴﻦ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺳﻨﮓﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻻﻳﻪ‬ ﻻﻳﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻳﻦﻛﻪ اﺳﺘﺤﻜﺎم ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﻧﺪارﻧﺪ، ﻧﺒﺎﻳﺪ از 8 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.‬ ﺑﺮﺧﻲ از ﺳﻨﮓﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻨﮓ ﻗﻠﻮه رودﺧﺎﻧﻪای و ﺳﻨﮓ ﻻﺷﻪ، ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﭘﺲ از‬ ‫اﺳﺘﺨﺮاج و ﺑﺪون ﻋﻤﻠﻴﺎت آﻣﺎده ﺳﺎزی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ.‬
اﺳﺘﺨﺮاج ﺳﻨﮓ از ﻣﻌﺪن ﺑﻪ ﭼﻨﺪ روش زﻳﺮ ﺻﻮرت ﻣﻲﮔﻴﺮد:‬

روشهای اﺳﺘﺨﺮاج ﺳﻨﮓ‬

‫1. اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﻢ ﺑﺮش اﻟﻤﺎﺳﻪ      ‫2. اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﺎ مته      ‫3. روش اﻧﻔﺠﺎری‬
‫اﻧﺘﺨﺎب روش ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﻠﻮك ﺳﻨﮓ )ﻛﻮپ(، ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ وﻳﮋه‬ ﻣﻌﺪن دارد. ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﻨﮓ ﺗﻠﻔﻴﻖ ﭼﻨﺪ روش ﺿﺮوری ﺑﺎﺷﺪ.‬ ﺳﻨﮓ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﻣﻌﺪن را ﺳﻨﮓ ﻗﻠﻪ ﮔﻮﻳﻨﺪ.‬


ادامه مطلب

طبقه بندی:
برچسب ها: آﻣﺎده ﻛﺮدن ﺳﻨﮓ‬ و روشهای اﺳﺘﺨﺮاج ﺳﻨﮓ‬،

تاریخ : شنبه 29 فروردین 1394 | 06:35 ق.ظ | نویسنده : ad min
اﻳﻦ ﺳﻨﮓﻫﺎ در ﻣﺴﻴﺮ رودﺧﺎﻧﻪ، در اﺛﺮ ﺳﺎﻳﻴﺪه ﺷﺪن ﺑﺮ روی ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ دارای ﻟﺒﻪﻫﺎی ﮔﺮد‬ و ﺳﻄﺤﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺻﺎف و ﺻﻴﻘﻠﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺳﻨﮓ ﻗﻠﻮه رودﺧﺎﻧﻪای ﺣﺪاﻗﻞ ﻗﻄﺮی ﺑﺮاﺑﺮ 5‬ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ دارد. از اﻳﻦ ﺳﻨﮓﻫﺎ در اﺑﻌﺎد ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺮ ﻛﻨﻨﺪه در ﻣﺼﺎﻟﺢ دﻳﮕﺮ و در‬ اﺑﻌﺎد ﺑﺰرگ ﺑﺮای دﻳﻮار ﺳﺎزی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ. ﻛﻮﭼﻚﺗﺮﻳﻦ ﺳﻨﮓ ﻗﻠﻮهای ﻛﻪ در دﻳﻮار‬ ‫ﺳﺎزی ﺳﻨﮕﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲرود، ﻗﻄﺮی در ﺣﺪود 15 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ دارد.‬طبقه بندی:
برچسب ها: ﺳﻨﮓﻫﺎی ﻗﻠﻮه رودﺧﺎﻧﻪای،

تاریخ : شنبه 29 فروردین 1394 | 06:35 ق.ظ | نویسنده : ad min

ﺳﻨﮓﻫﺎی ﻻﺷﻪ

‫ﺳﻨﮓ ﻻﺷﻪ در روش اﻧﻔﺠﺎری اﺳﺘﺨﺮاج ﺳﻨﮓ ﻳﺎ در اﺛﺮ ﺧﺮد ﻛﺮدن ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺰرگﺗﺮ‬ ﺳﻨﮓ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲآﻳﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﻫﻨﺪﺳﻲ ﺧﺎﺻﻲ ﻧﺪارد و اﮔﺮ ﻟﺒﻪﻫﺎی ﺗﻴﺰ و ﺑﺮﻧﺪه‬ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺪون ﻋﻤﻠﻴﺎت آﻣﺎده ﺳﺎزی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد. از اﻳﻦ ﺳﻨﮓ ﺑﺮای‬ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﭘﻲ و دﻳﻮار ﭼﻴﻨﻲ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً دﻳﻮار ﺣﺎﻳﻞ ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﺧﺎك اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.‬

ﺳﻨﮓ ﻗﻮاره‬

‫اﻳﻦ ﺳﻨﮓ از ﺳﻨﮓ ﻻﺷﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲآﻳﺪ و در ﻛﺎرﮔﺎه ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻛﻤﻲ ﺗﻴﺸﻪ ﻛﺎری اﺑﻌﺎد‬ ﻣﻨﻈﻤﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ و دارای ﮔﻮﺷﻪﻫﺎی ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻲﮔﺮدد. از ﺳﻨﮓ ﻗﻮاره ﺑﺮای دﻳﻮارﻫﺎی ﺑﺎرﺑﺮ،‬ ﺟﺪول ﺳﺎزی و ﻛﻒ ﺳﺎزی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.طبقه بندی:
برچسب ها: ﺳﻨﮓﻫﺎی ﻻﺷﻪ و ﺳﻨﮓ ﻗﻮاره‬،

تاریخ : شنبه 29 فروردین 1394 | 06:34 ق.ظ | نویسنده : ad min
سنگ بادبر ( رگه ای یا مالون )

‫ﺳﻨﮓ ﺑﺎدﺑﺮ ﺑﻪ دو ﻃﺮﻳﻖ آﻣﺎده ﻣﻲﺷﻮد: اﮔﺮ ﭼﻬﺎر ﻃﺮف ﻧﻤﺎی آن ( ﺳﻄﻮح ﻣﻼت ﺧﻮر ) ﺗﺮاﺷﻴﺪه ﺷﻮﻧﺪ وﻟﻲ ﭘﺸﺖ آن ﺑﺪون ﺗﺮاش ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﺪ، ﺑﻪ آن ﺳﻨﮓ ﺳﺮ ﺗﺮاش ﻳﺎ ﻧﻴﻢﺗﺮاش‬ ﮔﻮﻳﻨﺪ. وﻟﻲ اﮔﺮ ﭘﺸﺖ آن ﻧﻴﺰ ﺗﺮاﺷﻴﺪه ﺷﻮد، ﺑﻪ آن ﺳﻨﮓ ﺗﻤﺎم ﺗﺮاش ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ. در ﻫﺮ دو‬ ﺣﺎﻟﺖ، ﻧﻤﺎی ﺳﻨﮓ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻴﺸﻪای ﻳﺎ ﻛﻠﻨﮕﻲ در ﻣﻲآورﻧﺪ. ﺳﻨﮓ ﺗﻤﺎم ﺗﺮاﺷﻲ ﻛﻪ‬ ‫ﻃﺒﻖ اﻧﺪازه ﻣﻌﻴﻨﻲ ﺑﺮﻳﺪه ﺷﻮد، ﺳﻨﮓ اﻧﺪازه ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲﺷﻮد.‬ ﺳﻨﮓ ﺑﺎدﺑﺮ را در دﻳﻮارﻫﺎی ﺑﺎرﺑﺮ و ﻏﻴﺮ ﺑﺎرﺑﺮ، ﺗﻮﻧﻞ ﺳﺎزی، ﭘﻞ ﺳﺎزی، ﺟﺪول‬ ﺳﺎزی، ﺳﻨﮓ ﻓﺮش و ﭘﻠﻪ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲﺑﺮﻧﺪ. ﻳﻜﻲ از ﻋﻤﺪهﺗﺮﻳﻦ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﺳﻨﮓ ﻻﺷﻪ و‬ ‫ﺑﺎدﺑﺮ ﺑﻪ وﻳﮋه در ﻧﻘﺎط ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ، اﺟﺮای ﻗﻮسﻫﺎی ﺳﻨﮕﻲ در ﭘﻞﻫﺎ و درﮔﺎهﻫﺎﺳﺖ.‬

ﺳﻨﮓ ﺑﺎدﻛﻮﺑﻪای‪

‫ﺳﻨﮓ ﺑﺎدﻛﻮﺑﻪای، ﺳﻨﮓ ﺳﺮ ﺗﺮاﺷﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ دور ﺗﺎ دور وﺟﻪ ﻧﻤﺎی آن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ‬ ‫ﻧﻮار ﺑﺎرﻳﻚ ﺑﺎ ﻗﻠﻢ ﻣﻲﺗﺮاﺷﻨﺪ و ﺑﻘﻴﻪ ﺳﻄﺢ ﻧﻤﺎ را ﺗﻴﺸﻪداری ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.‬طبقه بندی:
برچسب ها: سنگ بادبر ( رگه ای یا مالون ) - ﺳﻨﮓ ﺑﺎدﻛﻮﺑﻪای‪،

تاریخ : شنبه 29 فروردین 1394 | 06:33 ق.ظ | نویسنده : ad min

ﺳﻨﮓ ﭘﻼك ﭘﺮﻣﺼﺮفﺗﺮﻳﻦ ﺳﻨﮓ در ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺑﺮﻳﺪن ﺳﻨﮓ ﻗﻠﻪ ﺑﻪ‬ ﺻﻮرت ﭼﻬﺎر ﺿﻠﻌﻲ، ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻛﻢ و در اﺑﻌﺎد ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲآﻳﺪ. ﺳﻄﺢ ﻧﻤﺎی‬ ﺳﻨﮓ ﭘﻼك را ﺑﻪ ﺻﻮرتﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺗﻴﺸﻪای، ﻛﻠﻨﮕﻲ، ﭼﻜﺸﻲ، ﺳﺎب ﺧﻮرده و...‬ ‫ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.‬ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺳﻨﮓﻫﺎی ﭘﻼك ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﻮع و ﻛﺎرﺑﺮد آنﻫﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد. ﺳﻨﮓﻫﺎی‬ ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ 1 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﺮای ﻗﺮﻧﻴﺰ اﺗﺎقﻫﺎ، 2 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﺮای ﻛﻒ ﺳﺎزی داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‬ و ﻧﻤﺎ ﺳﺎزی، 3 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮی ﺑﺮای ﻛﻒ ﺳﺎزی ﻣﺤﻮﻃﻪ )ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺳﻄﺢ ﺳﻨﮓ ﻛﻒ ﻣﺤﻮﻃﻪ را‬ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﺳﺮ ﺧﻮردن، ﺗﻴﺸﻪای ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ( و 4 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮی ﺑﺮای ﺳﻄﺢ ﭘﻠﻪ ﺑﻪ ﻛﺎر‬ ﻣﻲروﻧﺪ. ﮔﺎﻫﻲ ﺳﻨﮓﻫﺎی ﭘﻼك ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ از 4 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻧﻴﺰ ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺎرف‬ ﺧﺎص ﻳﺎ در ﺗﺰﺋﻴﻨﺎت ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ.‬ ﭘﺲ از ﺑﺮش ﺳﻨﮓ ﭘﻼك، ﺗﻜﻪﻫﺎی اﺿﺎﻓﻲ ﺳﻨﮓ را ﺧﺮد ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و در ﺳﺎﺧﺖ‬ ﻣﻮزاﺋﻴﻚ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺮ ﻛﻨﻨﺪه در ﻣﺼﺎﻟﺢ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻲرﺳﺎﻧﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﺳﻨﮓ‬ ﭘﻮدر ﺷﺪه ﻧﻴﺰ ﻣﻲﺗﻮان در ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻼت ﺟﻬﺖ ﺑﻨﺪﻛﺸﻲ ﻳﺎ دوﻏﺎب رﻳﺰی ﺑﻴﻦ درز ﺳﻨﮓ‬ ‫ﻓﺮشﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد.‬

طبقه بندی:
برچسب ها: ﺳﻨﮓ ﭘﻼك‬،

تعداد کل صفحات : 3 :: 1 2 3

  • paper | قیمت ارز بازار آزاد | خشم
  • ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

    شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic