منبع :  وبلاگ مهندسی آب
دانلود فایل ورد بتن های اسفنجی و پاورپوینت لاتین

گردآوری و ترجمه: مهرداد نوارچی (عضو كادر فنی شركت سپهرستون)

برای دانلود اینجا کلیک کنید...

http://www.4shared.com/file/228958611/cb134abe/Sponge-Like_Concrete.html

برای دانلود اینجا کلیک کنید...

http://www.4shared.com/file/249859468/edf20640/_-Pervious_Concrete-wwwmsabbas.html
طبقه بندی: تکنولوژی و ساخت بتن،
برچسب ها: دانلود فایل مربوط به بتن های اسفنجی و پاورپوینت لاتین + word،

تاریخ : پنجشنبه 17 اردیبهشت 1394 | 08:00 ق.ظ | نویسنده : ad min
اﻟﻒ ) ﺑﺎزرﺳﻲ درﺣﻴﻦ اﺧﺘﻼط :‬ ‫ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺎﺣﻴﻪ اﺣﻴﺎء ﺷﺪه ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ درﺻﺪ ﺳﻴﻤﺎن ﻣﻀﺎف واﺑﺴﺘﻪ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻧﻴﺰ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺮای اﺣﻴﺎی‬ ‫زﻣﻴﻨﻬﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ودرﺻﺪ ﺳﻴﻤﺎن ﻣﻀﺎف ﺑﻤﻨﻈﻮر دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻃﺮاﺣﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻳﻦ ﻣﻮارد اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی درﺟﺪول‬ ‫ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.‬ ‫ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﺟﺮا ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺳﻴﻤﺎن وﭘﻤﭗ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﻛﻨﻨﺪه از ﺟﺪاﻳﻲ داﻧﻪ ﻫﺎ در ﻛﺎرﮔﺎه اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد،‬ ‫ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ درﺷﻜﻞ )6-4( دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. از ﻣﺎﺳﻪ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﺪه روی ﻧﻮارﻧﻘﺎﻟﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﻤﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم‬ ‫آزﻣﺎﻳﺸﻬﺎی ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﻠﺴﻴﻢ و آزﻣﺎﻳﺸﻬﺎی ﻓﺸﺎری ﻣﺤﺪود ﻧﺸﺪه ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ.‬

‫ب )  ﺑﺎزرﺳﻲ ﺣﻴﻦ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻣﺼﺎﻟﺢ درﻣﺤﻞ :‬ ‫زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﺳﻪ ﺑﻬﺴﺎزی ﺷﺪه در زﻳﺮآب ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺷﻴﺐ ﺧﺎﻛﺮﻳﺰ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه داﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺼﺎﻟﺢ‬ ‫ﭘﺮﻛﻨﻨﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻣﺎﺳﻪ رﻳﺰ ﺷﻴﺐ ﻣﻼﻳﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻣﺎ در ﻣﺎﺳﻪ درﺷﺖ داﻧﻪ ﺗﺮ ﺷﻴﺐ آن ﺗﻴﺰﺗﺮ اﺳﺖ. ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﺳﻪ‬ ‫ﺑﻬﺴﺎزی ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻮت ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺷﻴﺐ ﺣﺎﺻﻞ ﺣﺪود 4:1 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺷﻴﺐ ﻣﺼﺎﻟﺢ رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪه واﺑﺴﺘﻪ‬ ‫ﺑﻪ روش رﻳﺨﺘﻦ و ﻧﻮع ﺧﺎك ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻣﻮرد ﺷﻜﻞ ﭘﺸﺘﻪ در ﻣﺤﻞ، ﻗﺒﻞ از ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. زﻣﺎن‬ ‫رﻳﺨﺘﻦ ﺑﺎ ﺷﻮت، ﺷﻜﻞ ﭘﺸﺘﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﻋﻤﻖ آب در ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺸﺘﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺳﻮﻧﺪ اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ،‬ ‫ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﭘﺸﺘﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻮﻧﺪ ﻳﺎ ﻋﻤﻖ ﺳﻨﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد.‬

ادامه مطلب

طبقه بندی:
برچسب ها: ﺑﺎزرﺳﻲ در ﻛﺎر ﺳﺎﺧﺖ‬،

تاریخ : پنجشنبه 17 اردیبهشت 1394 | 07:57 ق.ظ | نویسنده : ad min

اﻟﻒ - رواﻧﮕﺮاﻳﻲ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﭘﺮﻛﻨﻨﺪه‬ ‫درﺻﺪ ﺳﻴﻤﺎن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎزﻣﻀﺎف ﺑﺮای ﺑﻬﺴﺎزی ﺑﻤﻨﻈﻮر اﻳﺠﺎد ﻣﺼﺎﻟﺤﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺧﺎك، ﺗﺤﺖ رواﻧﮕﺮاﻳﻲ ﻗﺮارﻧﮕﻴﺮد،‬ ‫ﺑﺎ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ اﺧﺘﻼط ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻮﺟﻮد، در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ درﺻﺪ ﺳﻴﻤﺎن ﻣﻀﺎف درﺣﺪود 5 درﺻﺪ ﺑﺎﺷﺪ،‬ ‫رواﻧﮕﺮاﻳﻲ اﺗﻔﺎق ﻧﺨﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﺸﺎری ﻣﺤﺪود ﻧﺸﺪه ﺑﻴﻦ )2‪ 0.5~1 (kgf/cm‬ﺑﺎﺷﺪ،‬ ‫آن ﺧﺎك ﺗﺤﺖ رواﻧﮕﺮاﻳﻲ ﻗﺮار ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.‬ ‫درآزﻣﺎﻳﺶ ﺳﻪ ﻣﺤﻮری ﺳﻴﻜﻠﻲ رواﻧﮕﺮاﻳﻲ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻬﺴﺎزی ﺷﺪه ﺑﺎ درﺻﺪ ﻛﻤﻲ از ﺳﻴﻤﺎن ﻣﻀﺎف ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮد وﻧﻤﻮﻧﻪ‬ ‫در وﺿﻌﻴﺖ اوﻟﻴﻪ ﺟﺎﻣﺪ ﺧﻮد ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ. ﻣﮕﺮاﻳﻨﻜﻪ ﮔﺴﻴﺨﺘﮕﻲ ازﻃﺮﻳﻖ ﺑﺎرﻳﻚ ﺷﺪن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﺑﺪ‬ ‫ﺑﺮای ﻣﺎﺳﻪ ﺑﻬﺴﺎزی ﻧﺸﺪه )ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻨﺶ ﺑﺮﺷﻲ ﺳﻴﻜﻠﻲ 21,0 = ‪ (T/σc‬ﻳﻚ ﻣﺪل ﺗﻴﭗ رواﻧﮕﺮاﻳﻲ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ‬ ‫درآن ﻧﺴﺒﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﻓﺸﺎرآب ﻣﻨﻔﺬی وﻛﺮﻧﺶ ﻣﺤﻮری ﺑﻄﻮر ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﺑﺮای ﻣﺎﺳﻪ ﺑﻬﺴﺎزی ﺷﺪه )ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻨﺶ‬ ‫ﺑﺮﺷﻲ ﺳﻴﻜﻠﻲ 8,0 = ‪ (T/σc‬ﻛﺮﻧﺶ ﻣﺤﻮری ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺑﺮروی وﺟﻪ ﻛﺸﺸﻲ آن اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﻧﺴﺒﺖ ﻓﺸﺎر آب ﻣﻨﻔﺬی‬ ‫ﻧﻴﺰ از ﻣﺎﺳﻪ ﺑﻬﺴﺎزی ﻧﺸﺪه ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده واﺿﺎﻓﻪ ﻓﺸﺎرآب ﻣﻨﻔﺬی ﻣﻨﻔﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺣﺘﻲ ﺑﻌﺪ از آزﻣﺎﻳﺶ در‬ ‫وﺿﻌﻴﺖ ﺟﺎﻣﺪ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ووﺿﻌﻴﺖ رواﻧﮕﺮاﻳﻲ درآن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮد، درﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ذرات ﻣﺎﺳﻪ ﺑﺼﻮرت ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ‬ ‫ﺷﻮد.‬

ادامه مطلب

طبقه بندی:
برچسب ها: آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺮای ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ اﺧﺘﻼط،

تاریخ : دوشنبه 31 فروردین 1394 | 11:01 ق.ظ | نویسنده : ad min
بستن میلگردها به یكدیگر
میلگردهای فولادی باید قبل از بتن ریزی براساس طرح ومحاسبه به
یكدیگربسته ویكپارچه شوند تا از جابجا شدن آنها طی عملیات بتن ریزی  تا گیرش بتن جلوگیری شود.
بستن میلگردها به یكدیگراز نظر زمان ومكان بستگی به وضعیت كارگاه و نوع قطعه دارد كه تصمیم گیری در مورد چگونگی آن به عهده تكنسین  ساختمان میباشد تا حداكثر كارایی حاصل شود.
گاهی تمام یا قسمتی از میلگردها را خارج از قالب میبندند و یك شبكه را تشكیل  میدهند وسپس انرا در قالب میگذارند مانند شبكه كف فونداسیون تكی وگاهی نیزمیلگردها را در روی قالب به یكدیگر میبندند مانند میلگردهای سقف بتنی.

برای بستن دو میلگرد به یكدیگراز مفتول فلزی نرم با قطر 5/1تا2میلیمتر استفاده میكنند كه اصطلاحا به این عمل گره زدن میگویند.

نحوه خم كردن میلگردها
با توجه به سنگینی نسبی كار میلگرد خم كنی و فشارهای نسبی زیادی كه در  هنگام خم كردن میلگرد بر دستها وكمر وبعضا تمامی اعضای بدن وارد  میشود بهتر است برای كاهش این فشارها ازمیز میلگرد خم كنی استفاده میشود.
ارتفاع این میز معمولا 80 سانتیمترو عرض ان یك متر است وطول ان با توجه به طول میلگردها و امكانات كارگاه میتواند بین 3تا9متر درنظر گرفته شود. بر روی این میز صفحه خم كن میلگرد قرار دارد.
این صفحه عبارت است از صفحه فولادی مربع یا مستطیلی كه برروی آن تعدادی خار فولادی تعبیه شده است واین خارها از حركت میلگرد در بعضی از جهات جلوگیری میكند.


ادامه مطلب

طبقه بندی:
برچسب ها: بستن میلگردها به یكدیگر،

تاریخ : دوشنبه 31 فروردین 1394 | 11:01 ق.ظ | نویسنده : ad min
برش میلگردها به دو روش سرد وگرم انجام میشود كه برش سرد از مزایای بیشتری برخوردار است.
اما معمولا برش گرم ممنوع است واستفاده از ان تنها با اجازه دستگاه نظارتی امكان پذیر میباشد. ساده ترین وسیله برای برش سرد قیچی دستی ساده است.
این قیچیها در اندازه متفاوت وبا قدرت برش مختلف  ساخته میشود.
نوع دیگری از قیچیهای دستی برروی پایه قرار دارند .

این قیچیها دارای ظرفیت برش بالاتری میباشند و میتوان با انها میلگردهای قطور رانیز برید. البته ماشینهای برقی برش میلگرد كه به گیوتین معروف  هستند نیز وجود دارند كه باعث سرعت بخشیدن در برش بدون نیازبه نیروی كارگر میشود.
آچارخم كن میلگرد یا آچار F:

ساده ترین وسیله دستی برای خم كردن مناسب میلگردها ی نازك اچاری است  به شكل F كه اصطلاحا به ان اچار گوساله نیز میگویند كه قسمت سر اچار از فولاد سخت ساخته میشود تا در اثر نیروهایی كه هنگام خم كردن میلگرد به ان وارد می شود فشرده و له نشود.طبقه بندی:
برچسب ها: برش میلگردها،

تعداد کل صفحات : 9 :: 1 2 3 4 5 6 7 ...

  • paper | قیمت ارز بازار آزاد | خشم
  • ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

    شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic