تبلیغات
۩ عـمــــــــــرانـیــــــــان پــارس ۩ - مطالب ابر وسایل اندازه گیری شدت جریان
تاریخ : دوشنبه 24 فروردین 1394 | 07:13 ق.ظ | نویسنده : ad min

شرح آزمایش : 

پس از روشن نمودن پمپ دستگاه میز هیدرولیكی ابتدا شیر ورودی جریان آب و شیر كنترل رتامتر را كاملاً باز می كنیم تا یك دبی ثابتی به دستگاه وارد شود و مشاهده می شود كه آب در رتامتر و بخش های مختلف دستگاه جریان یافته و در لوله های اندازه گیری فشار نیز سطح آب بالا آمده و نوسان می كند. این نوسان اولیه با گذشت مدت زمان كمی كاهش یافته و سطح آب در فشارسنج ها به صورت تقریباً ثابتی باقی می ماند كه می توان در این وضعیت ادعا كرد كه جریان یكنواختی در دستگاه برقرار شده است. حال به آرامی شدت جریان را طوری تنظیم می كنیم كه وزنه درون رتامتر كه شاخص به حساب می آید برروی عدد مورد نظر در شروع آزمایش قرار گیرد كه در اولین برداشت این عدد معادل 19 بود. حال میز هیدرولیكی را در حالتی قرار می دهیم كه آب به صورت دایمی تخلیه گردد.با یكنواخت شدن جریان و در حالی كه شاخص رتامتر روی  اولین عدد قرار دارد ,  مانومترهای موجودبر روی دستگاه را به ترتیب از A تا I قرائت می كنیم و سپس آب را كاملاً تخلیه كرده و دبی را اندازه گیری می نماییم . دانلود کتاب مهندسی و جزوات کارشناسی رشد بتن و سازه


ادامه مطلب

طبقه بندی:
برچسب ها: وسایل اندازه گیری شدت جریان،

تاریخ : دوشنبه 24 فروردین 1394 | 07:12 ق.ظ | نویسنده : ad min

مقدمه :

در بررسی جریان ها همیشه مطالعه شدت جریان سیال به دلیل وابستگی آن به عواملی مانند انرژی جریان اهمیت زیادی دارد و تاثیر عوامل مختلف بر شدت جریان سیال كه وابسته به فاكتورهای مختلفی است, درنظر گرفته می شود. لزجت سیال, دبی و مشخصات هندسی مقطع جریان  از عوامل مهم موثر بر شدت جریان می باشند كه از عوامل شناسایی دستگاه اندازه گیری شدت جریان نیز می باشند.

هدف از این آزمایش بدست آوردن ضریب تخلیه ونتوری، اورفیس و مندرج نمودن رتامتر و همچنین كاربرد معادله انرژی (معادله برنوی) در جریان یكنواخت می باشد. افت انرژی مربوط به هریك از قسمتها تعیین شده و با یكدیگر مقایسته می شوند. علاوه بر اندازه گیری شدت جریان توسط وسایل فوق، میزان تخلیه میز هیدرولیكی اندازه گیری می گردد و با هم مقایسته می گردند. تغییرات ضریب افت انرژی برحسب شدت جریان مختلف محاسبه و با یكدیگرمقایسه می گردند.

دستگاه مورد استفاده در این آزمایش از سه قسمت ونتوری، اوریفس و رتامتر تشكیل شده است كه با هریك از قسمتها می توان به تنهایی شدت جریان را اندازه گیری نمود.

 

اصول نظری: دانیل برنولی با بكاربردن اصل بقای انرژی در حركت سیالات غیر قابل تراكم به معادله زیر رسید:

P1/(ρg)+VA2/(2g)+Z1= P2/(ρg)+VB2/(2g)+Z2+ΔH1-2

P/(ρg) : انرژی هیدرو استاتیكی سیال.

V2/(2g) : انرژی جنبشی سیال.

 Z: انرژی پتانسیل سیال.

P/(ρg)+V2/(2g)+Z : انرژی كلی سیال.

ΔH1-2 :افت در انرژی كلی بین مقاطع 1و2.

با توجه به معادله برنولی برای هریك از وسایل ونتوری، اویفس و رتامتر رابطه ای خاص می توان بدست آورد.


ادامه مطلب برچسب ها: وسایل اندازه گیری شدت جریان،

  • paper | قیمت ارز بازار آزاد | خشم